Spracovanie osobných údajov

AST Group, s.r.o.

 

Informácie poskytované dotknutým osobám,
ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

 

 

Okruhy dotknutých osôb: zákazníci prevádzkovateľa, zmluvní partneri prevádzkovateľa, adresáti ponúk priameho
marketingu, uchádzači o zamestnanie, osoby pohybujúce sa v monitorovaných priestoroch, osoby navštevujúce
administratívne priestory prevádzkovateľa 1


Prevádzkovateľ AST Group, s.r.o. vykonáva spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v týchto
spracovateľských činnostiach:

  • Evidencia zmluvných partnerov,
  • Kamerový monitoring,
  • Žiadosti dotknutých osôb

 


Prevádzkovateľ zaručuje ochranu spracúvaných osobných údajov špecificky navrhnutými opatreniami. Žiadne
spracúvané osobné údaje sa neprenášajú do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ich ochrany. Žiadne
spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú.
Zástupca prevádzkovateľa nebol určený. Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov nebola
menovaná.
Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.
Účely spracúvania osobných údajov v jednotlivých spracovateľských činnostiach, kategórie dotknutých osobných
údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, podmienky zverejňovania a registratúrne, prípadne
retenčné lehoty spracúvaných osobných údajov sú popísané v prílohe tejto informácie.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré je prevádzkovateľ povinný spracúvať na
základe osobitných zákonov.
Zdrojom údajov je, pokiaľ nie je uvedené inak, dotknutá osoba, ktorá poskytla svoje osobné údaje
prevádzkovateľovi alebo zamestnávateľ dotknutej osoby, ktorý poskytol jej osobné údaje prevádzkovateľovi.
Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré sú potrebné pre zmluvné rokovanie a pre
realizáciu zmluvy; bez poskytnutia týchto údajov nemôže príslušná zmluva vzniknúť.

 


Dotknutá osoba je oprávnená:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
  • požadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte na účel prenosu k inému zmluvnému partnerovi (iba zákazníci a zmluvní partneri, ktorí sú fyzickými osobami),
  • požadovať od prevádzkovateľa opravu spracúvaných osobných údajov,
  • požadovať od prevádzkovateľa vymazanie spracúvaných osobných údajov,
  • požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania a namietať proti spracúvaniu, ak právnym základom nie je zákonná povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
  • požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

 


Právo dotknutej osoby na odvolanie súhlasu nie je možné v popisovaných spracovateľských činnostiach uplatniť,
pretože súhlas dotknutej osoby nie je ich právnym základom.


Právo dotknutej osoby namietať voči automatizovanému rozhodovaniu nie je možné v popisovaných súboroch
spracovateľských činností uplatniť, pretože popisované činnosti spracúvania neobsahujú automatizované
rozhodovanie.

 

1 táto informácia popisuje iba činnosti spracúvania osobných údajov, zverejnené podľa ustanovenia čl. 14 ods. 5
písm. b) Nariadenia GDPR

 

 

 

AST Group, s.r.o.

 

Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám,
ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

 


Okruh dotknutých osôb: zmluvní partneri prevádzkovateľa

 

 

Evidencia zmluvných partnerov
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa Evidencia zmluvných partnerov ako samostatne zárobkovo činných osôb afyzických osôb konajúcich v mene zmluvných partnerov (právnické osoby) a Evidencia zmluvných partnerov - zákazníkov ako fyzických osôb
Právny základ spracúvania osobných údajov Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred
uzatvorením zmluvy. Zmluvy s právnickými osobami: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.
Okruh dotknutých osôb

Zmluvní partneri a zákazníci (klienti) prevádzkovateľa samostatne zárobkovo činné osoby a osoby konajúce v mene zmluvných partnerov.

Zoznam osobných údajov Meno, priezvisko,
obchodné údaje,
trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, doručovacia adresa (fyzické osoby – spotrebitelia),
názov a sídlo (fyzické osoby – podnikatelia a zamestnanci právnických osôb)
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Vedenie finančného účtovníctva zmluvný dodávateľ služieb
Právne služby advokátska kancelária, zmluvný dodávateľ služieb
Poskytovanie osobných údajov  
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy, exekútori Obchodný zákonník,
Občiansky zákonník,
Civilný sporový poriadok
Orgány činné v trestnom konaní

Trestný zákonník

Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota / Právny základ
kontaktné údaje fyzických osôb 4 roky /
Ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka (fyzické osoby – podnikatelia, fyzické osoby konajúce v mene právnických osôb)
informácie o obchodných prípadoch 10 rokov /
zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty

 

 

 

AST Group, s.r.o.

 

Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám,
ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

 

 

Okruh dotknutých osôb: otvorený

 

 

Kamerový monitoring priestorov prístupných verejnosti
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa Odhaľovanie kriminality, narušenia bezpečnosti, ochrany majetku alebo zdravia.
Právny základ spracúvania osobných údajov Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.
Okruh dotknutých osôb otvorený
Zdroj osobných údajov kamerový monitoring
Zoznam osobných údajov obrazový záznam
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov

Právne služby

advokátske kancelárie
Poradenstvo v ochrane osobných údajov konzultačné spoločnosti
Poskytovanie osobných údajov  
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy Občiansky zákonník,
Civilný sporový poriadok
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /
Právny základ
všetky spracúvané údaje 15 dní /
lehota nie je upravená zákonom

 

 

 

 

AST Group, s.r.o.

 

Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

 

 

Okruh dotknutých osôb: zmluvní partneri prevádzkovateľa, zákazníci prevádzkovateľa, potenciálni zákazníci prevádzkovateľa, osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa, osoby, ktorých údaje boli zaznamenané kamerovým systémom

 

 

Žiadosti dotknutých osôb
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa Evidencia žiadostí a podnetov dotknutých osôb – žiadosti o prístup, o opravu, o vymazanie a o obmedzenie spracúvania, požiadavky na poskytnutie údajov na prenesenie, námietky voči spracúvaniu osobných údajov na účel marketingu a námietky voči profilovaniu alebo automatizovanému rozhodovaniu.
Právny základ spracúvania osobných údajov Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, recitál (47) preambuly Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.
Okruh dotknutých osôb   Osoby, ktoré podávajú žiadosti o prístup, o opravu, o vymazanie a o obmedzenie spracúvania, požiadavky na poskytnutie údajov na prenesenie, námietky voči spracúvaniu osobných údajov na účel marketingu a námietky voči profilovaniu alebo automatizovanému rozhodovaniu.
Zoznam osobných údajov Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska alebo doručovacia adresa.
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátske kancelárie
Správa infraštruktúry IT a servis HW zmluvný dodávateľ služieb
Sprava registratúry zmluvný dodávateľ služieb
Dohľad nad ochranou osobných údajov zmluvná zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy Občiansky zákonník,
Civilný sporový poriadok
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /
Právny základ
všetky spracúvané údaje 3 roky /
Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – spotrebitelia)

 

 

 

 

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Text správy: *
Overovací kód: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia